Skip to main content

De nieuwe gok van Pascal

·311 words·2 mins

De zeventiende-eeuwse wiskundige en schrijver Blaise Pascal reduceerde ooit de geloofskwestie over Gods bestaan tot een utilitair vraagstuk: moet ik in God geloven? Welk antwoord biedt naar verwachting het hoogste rendement?

Pascal redeneerde dat handelen naar Gods bestaan de meest rationele keuze is. Zijn argumentatie is als volgt:

  • We weten niet of God bestaat.
  • Indien God niet bestaat, is je keuze irrelevant.
  • Maar als God wel bestaat, bepaalt je geloof je geluk in het hiernamaals. Wie gelooft ziet een eeuwigheid aan geluk tegemoet, maar wie niet gelooft een eeuwigheid aan ellende.
  • Kies dus zonder twijfel voor het geloof in God.

In tabelvorm1:

God bestaat God bestaat niet
Geloof in God Geluk Status quo
Geloof niet in God Ellende Status quo

AI als existentieel risico #

Recent zijn verschillende open brieven verschenen die bij de politiek aandringen om de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) een halt toe te roepen.

Niemand weet hoe een wereld met steeds geavanceerdere AI eruitziet. Als we AI voor ons laten werken en we de baten eerlijk verdelen, dan wordt de mensheid er beter van. Maar het kan ook radicaal verkeerd uitpakken.2

De eerste zin is een haast letterlijke vertaling van Pascals eerste premisse: We weten niet of AI oppermachtig wordt of dat kan worden. De conclusie van de schrijvers is dat ook: De mens zou, hoe dan ook, ervoor moeten kiezen om erin te geloven. In tabelvorm:

AI wordt oppermachtig AI wordt niet oppermachtig
Geloof in oppermacht Geluk Status quo
Geloof niet in oppermacht Ellende Status quo

  1. Zoals McClennen (1996) wordt weergegeven in § 2 van Hájek, Alan. ‘Pascal’s Wager’. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, onder redactie van Edward N. Zalta en Uri Nodelman, Winter 2022. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2022. ↩︎

  2. Thiessen, Mark, Kees Verhoeven, Joep Meindertsma, Myrthe Hilkens, Otto Barten, en Marijn van Vliet. ‘AI Petitie: Politiek, neem controle over AI’, 2023. https://aipetitie.nl/↩︎